Oblasti uplatnění

Naše výsledky využití všichni, kdo rozhodují o umístění služeb a infrastruktury v čase a prostoru . Výsledky nacházejí uplatnění zejména v oblastech regionálního rozvoje, bydlení, práce a sociálních věcí, indikátorové monitorovacích soustav intervenčních opatření, územního plánování, dopravní infrastruktury a bezpečnosti. Všude tam, kde je třeba efektivně a objektivně zhodnotit, racionalizovat, srovnávat a měřit dopady rozhodování s územním dopadem.

Centrální státní správě pomohou informace pružněji a přesněji zodpovědět otázky kam zacílit projekty a zda byly naplněny jejich očekávané výsledky. Pro plánovaní a rozvoj mobility veřejnosti, stejně tak jako pro budování nových a určování priorit v modernizaci stávajících staveb a služeb jsou statistické a predikční informace o pohybu populace nutností.

Místní samospráva, obce a kraje odpovídají za územně plánovací dokumentaci, na základě které se rozhoduje v území. Připravují a vyhodnocují investiční akce a projekty, které mají dopad na výskyt a mobilitu obyvatel.

Podnikatelé a podniky využijí informace o výskytu populace v území při hodnocení svých investičních a provozních záměrů.

Veřejnost se účastní územně plánovacího procesu, kontroluje výsledky opatření realizovaných veřejnou správou a okolnosti jejich vzniku, zohledňuje informace o podmínkách v území při rozhodování o bydlení.

Více informací o možnostech uplatnění naleznete v certifikované metodice.

Share